Truyện kiếm hiệp - Truyện ngôn tình

Tây Du Ký

100 chương

Tây Du Ký

Tây Du Ký là một trong những truyện kiếm hiệp của Truyện Tiên Hiệp. Với những tình tiết gây cấn Tây Du Ký đấu trí giữ các thế lực lớn trong giang hồ tranh đoạt địa vị cùng với 100 chương hồi truyện kiếm hiệp tay du ky.


Truyện kiếm hiệp Tây Du Ký là một trong những tác phẩm kiếm hiệp của tác giả Truyện Tiên Hiệp bao gồm những chương hồi gây cấn hấp dẫn sau:
 • Tây Du Ký Hồi 1 : Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá Tâm thành tu niệm đạo nhân gian
 • Tây Du Ký Hồi 2 : Phép nhiệm nhờ thầy truyền bí thuật Tài cao về xứ giết yêu ma
 • Tây Du Ký Hồi 3 : Thiên động ngàn non đều sợ phép Diêm quang mười cửa thảy kiêng oai
 • Tây Du Ký Hồi 4 : Chức phong Bậc Mã lòng chưa muốn Hiệu gọi Tề Thiên dạ mới đành
 • Tây Du Ký Hồi 5 : Phá vườn đào, Ðại Thánh trộm linh đơn Loạn cung trời, chư thần bị bại trận
 • Tây Du Ký Hồi 6 : Quan Âm phó hội hỏi căn do Tiểu Thánh ra oai trừ Ðại Thánh
 • Tây Du Ký Hồi 7 : Ðại Thánh trốn khỏi lò Bát quái Thích ca nhốt yêu núi Ngũ hành
 • Tây Du Ký Hồi 8 : Như Lai tạo kinh truyền Cực Lạc Quan Âm vâng chỉ xuống Tràng An
 • Tây Du Ký Hồi 9 : Dinh Giang Châu, mẹ con gặp gỡ Sông Hồng Giang, chồng vợ đoàn viên
 • Tây Du Ký Hồi 10 : Long Vương phạm tội Thiên Tào Ngụy Trưng gởi thơ Âm phủ
 • Tây Du Ký Hồi 11 : Xuống Âm Ti, Thái Tôn huởn sanh Ði dâng dưa, Lưu Toàn gặp vợ
 • Tây Du Ký Hồi 12 : Trần Huyền Trang làm chay thỉnh Phật Quan Thế Âm dạy sãi cầu kinh
 • Tây Du Ký Hồi 13 : Nơi Hổ huyệt, Kim Tinh cứu nạn Lưu Gia Trang, Tam Tạng tụng kinh
 • Tây Du Ký Hồi 14 : Núi Lưỡng giới, thần hầu thoát nạn Ðường Tây Phương, thầy tớ băng ngàn
 • Tây Du Ký Hồi 15 : Núi Xà Bàn, các thần giúp sức Suối Ưng Sầu, con ngựa gò cương
 • Tây Du Ký Hồi 16 : Chùa Quan Âm, thầy tu tham báu vật Núi Hắc Phong, yêu quái trộm Cà sa
 • Tây Du Ký Hồi 17 : Hành Giả đánh yêu ăn trộm Quan Âm bắt gấu thành tinh
 • Tây Du Ký Hồi 18 : Quan Âm điện, Ðường Tăng khỏi nạn Cao lão trang, Hành Giả bắt yêu
 • Tây Du Ký Hồi 19 : Vân San động, Ngộ Không thâu Bát Giới Phù đồ sơn, Tam Tạng gặp Thiền sư
 • Tây Du Ký Hồi 20 : Tới Huỳnh Phong, Ðường Tăng mắc nạn Gặp tiên phuông, Bát Giới trổ tài
 • Tây Du Ký Hồi 21 : Hộ Pháp hóa nhà cứu Ðại Thánh Linh Kiết cho phép bắt Huỳnh Phong
 • Tây Du Ký Hồi 22 : Bát Giới cự chiến sông Lưu Sa Mộc Tra vâng phép thâu Ngộ Tịnh
 • Tây Du Ký Hồi 23 : Tam Tạng chẳng quên đạo Tứ Thánh thử lòng thiền
 • Tây Du Ký Hồi 24 : Vạn Thọ sơn, Trấn Nguơn cầm cố hữu Ngũ Trang am, Hành Giả trộm nhơn sâm
 • Tây Du Ký Hồi 25 : Trấn Nguơn tiên bắt thầy Tam Tạng Tôn Hành Giả phá viện Ngũ trang
 • Tây Du Ký Hồi 26 : Tôn Ngộ Không non cao tìm thuốc Quan Thế Âm nước phép cứu cây
 • Tây Du Ký Hồi 27 : Thây ma ba thứ trêu Hòa Thượng Tam Tạng nhiều phen đuổi Ngộ Không
 • Tây Du Ký Hồi 28 : Núi Hoa quả, quần hầu gặp chúa Rừng Hắc tòng, Tam Tạng bị yêu
 • Tây Du Ký Hồi 29 : Tam Tạng khỏi tai qua Bửu Tượng Ngộ Năng vâng chỉ đến rừng sâu
 • Tây Du Ký Hồi 30 : Huỳnh Bào bắt Sa Tăng Bạch Mã trông Hành Giả
 • Tây Du Ký Hồi 31 : Trư Bát Giới nói khích Hầu vương Tôn Hành Giả mưu trừ yêu quái
 • Tây Du Ký Hồi 32 : Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin Ðộng Liên Hoa, Bát Giới mang họa
 • Tây Du Ký Hồi 33 : Ngân Giác di sơn đè Ðại Thánh Ngộ Không dụng kế đổi hồ lô
 • Tây Du Ký Hồi 34 : Chúa yêu giỏi dắn giựt Kim Thằng Ðại Thánh phỉnh phờ thâu bửu bối
 • Tây Du Ký Hồi 35 : Chúa động bị thâu về với chủ Ngộ Không đặng báu trả cho Tiên
 • Tây Du Ký Hồi 36 : Vào chùa báu, Ngộ Không dọa sãi Ngụ am thanh, Tam Tạng xem trăng
 • Tây Du Ký Hồi 37 : Quỷ vương cầu cứu với Ðường Tăng Hành Giả mách tin cho Thái Tử
 • Tây Du Ký Hồi 38 : Ðông Cung hỏi mẹ, hay tà chánh Bát Giới cỏng thây, biết giả chơn
 • Tây Du Ký Hồi 39 : Một hột thuốc linh trời đã nấy Ba năm chúa cũ mạng còn dài
 • Tây Du Ký Hồi 40 : Hồng Hài lập kế bắt Ðường tăng Hành Giả dùng mưu trừ yêu quái
 • Tây Du Ký Hồi 41 : Ngộ Không mắc lửa thiêu Bát Giới bị yêu bắt
 • Tây Du Ký Hồi 42 : Ðại Thánh ân cần cầu Phật mẫu Quan Âm nhơn đức trói Hồng Hài
 • Tây Du Ký Hồi 43 : Yêu quái Hắc Hà mưu bắt sải Ðộng cung Tây Hải tới thâu cù
 • Tây Du Ký Hồi 44 : Ðường Tăng nghe tiếng kinh hồn Hành Giả đập xe cứu sãi
 • Tây Du Ký Hồi 45 : Miễu Tam Thanh, Ðại Thánh để danh Nước Xa Tri, Ngộ Không đấu phép
 • Tây Du Ký Hồi 46 : Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật Ngộ Không đấp phép hại loài tà
 • Tây Du Ký Hồi 47 : Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản Miễu Linh Cảm, yêu quái tróc vi
 • Tây Du Ký Hồi 48 : Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông Ðường Tăng cưỡi ngựa đi trên gia
 • Tây Du Ký Hồi 49 : Tam Tạng bị giam trong thủy thạch Quan Âm thương đến bắt Kim ngư
 • Tây Du Ký Hồi 50 : Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma
 • Tây Du Ký Hồi 51 : Thánh Thần có phép còn chưa giỏi Nước lữa Không Linh rước uổng công
 • Tây Du Ký Hồi 52 : Hành Giả cầu Phật Tổ Lão quân bắt chúa yêu
 • Tây Du Ký Hồi 53 : Sải uống nước sông mà có chữa Thần cho dòng suối giải không thai
 • Tây Du Ký Hồi 54 : Rửa sạch ruột gan mình cũng sạch Giống hung thì có thứ trừ hung
 • Tây Du Ký Hồi 55 : Gái yêu ép uổng điều trăng gió Sải thánh dốc gìn nết đá vàng
 • Tây Du Ký Hồi 56 : Hành Giã trừ chánh đảng Tam Tạng đuổi Ngộ Không
 • Tây Du Ký Hồi 57 : Qua Nam Hải, Tề Thiên trình Bồ Tát Tại Thủy liêm, bầy khỉ giả Ngộ Không
 • Tây Du Ký Hồi 58 : Hai hình Hành Giả mờ trời đất Một tiếng Như Lai rõ chánh tà
 • Tây Du Ký Hồi 59 : Thương thầy Tam Tạng, gặp Hỏa Diệm sơn Lầm quạt Ba tiêu, cười Tôn Hành Giả
 • Tây Du Ký Hồi 60 : Ngưu Ma Vương vào non Loạn Thạch Tôn Ngộ Không lấy quạt Ba Tiêu
 • Tây Du Ký Hồi 61 : Ngưu Ma vương giả hình Bát Giái Tôn Ngộ Không mất quạt Ba Tiêu
 • Tây Du Ký Hồi 62 : Tam Tạng có lòng quét tháp Ngộ Không gặp dịp bắt yêu
 • Tây Du Ký Hồi 63 : Hai thầy đánh quái vỡ long cung Các thành trừ yêu thâu bửu bối
 • Tây Du Ký Hồi 64 : Núi Kinh Cát, Ngộ Không ra sức Am Mộ Tiên, Tam Tạng ngâm thơ
 • Tây Du Ký Hồi 65 : Loài yêu riêng giả Lôi Âm nhỏ Các sải đồng vương ách nạn lo
 • Tây Du Ký Hồi 66 : Chư thần lâm hoạn nạn Di Lạc trói yêu tinh
 • Tây Du Ký Hồi 67 : Trổ tài, Ngộ Không trừ rắn độc Ra công, Bát Giới ủi đồ dơ
 • Tây Du Ký Hồi 68 : Châu Tử vương treo bảng cầu thầy Tôn Hành Giả trỗ tài làm thuốc
 • Tây Du Ký Hồi 69 : Tôn Hành Giã ban đêm hiệp thuốc Châu Tử vương trong tiệc luận yêu
 • Tây Du Ký Hồi 70 : Yêu ma hóa phép gió cát vang Ngộ Không ăn cắp lục lạc lửa
 • Tây Du Ký Hồi 71 : Hành Giả mượn danh trừ yêu quái Quan Âm xuống động bắt yêu vương
 • Tây Du Ký Hồi 72 : Ðộng Bảng Tư, Thất Tinh bắt sãi Suối Trạt Cấu, Bát Giới khuấy yêu
 • Tây Du Ký Hồi 73 : Bảy yêu quái báo cừu độc hiểm Ba thầy trò bị thuốc mê mang
 • Tây Du Ký Hồi 74 : Trường Canh giả dạng đem tin quỷ Hành Giả trổ tài hóa phép linh
 • Tây Du Ký Hồi 75 : Ngộ Không khoan bửu bình Chúa động nhốt Ðại Thánh
 • Tây Du Ký Hồi 76 : Tề Thiên khuấy ruột gan Bát Giới bị yêu quái
 • Tây Du Ký Hồi 77 : Chúa yêu bắt Tam Tạng Hành Giả viện Như Lai
 • Tây Du Ký Hồi 78 : Sai Ðồng làm tổ cứu đồng nhi Giảng đạo cứu vua thành Tiểu tử
 • Tây Du Ký Hồi 79 : Phá động đánh yêu cho Lão Thọ Ðến trào giúp chúa cứu con thơ
 • Tây Du Ký Hồi 80 : Gái ma giả dạng cầu đôi lứa Sải thánh cao tài biết phải chăng
 • Tây Du Ký Hồi 81 : Chùa Trấn Hải, Ngộ Không đánh quỷ Rừng Hắc Tòng, TamTạng bị tinh
 • Tây Du Ký Hồi 82 : Thử Tinh ép Ðường Tăng Hành Giả cứu Sư Phụ
 • Tây Du Ký Hồi 83 : Tề Thiên kiện Lý Tịnh Na Tra bắt nữ yêu
 • Tây Du Ký Hồi 84 : Quan Âm mách miệng cứu Ðường Tăng Hành Giả cạo đầu vua Diệt Pháp
 • Tây Du Ký Hồi 85 : Ngộ Không gạt Bát Giới Lão quái bắt Ðường Tăng
 • Tây Du Ký Hồi 86 : Bát Giới trợ oai trừ lũ quái Ngộ Không hóa phép trị loài yêu
 • Tây Du Ký Hồi 87 : Quân Phụng Tiên, khinh trời bị hạn Sải Ngộ Không, cứu thế cầu mưa
 • Tây Du Ký Hồi 88 : Ngọc Hoa cầu sải thánh Hòa Thượng dạy học trò
 • Tây Du Ký Hồi 89 : Huỳnh Sư tinh tập Ðinh Ba hội Tôn Ngộ Không đánh Báo Ðầu sơn
 • Tây Du Ký Hồi 90 : Sư tử với thiên sư về một động Ðạo đồ cùng vương đạo rẻ hai phe
 • Tây Du Ký Hồi 91 : Bốn thầy ngoài tiệc, ăn uống vui say Một ả trong phòng, điểm trang chải chuốt
 • Tây Du Ký Hồi 92 : Ba sải cả đánh Thanh Long sơn Bốn sao giúp bắt Tê Ngưu quái
 • Tây Du Ký Hồi 93 : Ghé Cô viên, hỏi dọ nhằm thầy Ðến Thiên Trúc, đi chầu gặp nộm
 • Tây Du Ký Hồi 94 : Phủ Kim Bình, Nguơn Dạ xem đèn Cầu Kim Ðăng, Ðường Tăng bị bắt
 • Tây Du Ký Hồi 95 : Hành Giả biết yêu, trừ Ngọc Thố Thiên Bồng nhớ tật, níu Hằng Nga
 • Tây Du Ký Hồi 96 : Khấu Viên ngoại ưa đãi thầy tu Ðường Trưởng lão chẳng màn của cúng
 • Tây Du Ký Hồi 97 : Tam Tạng bị vụ ăn cướp Ngộ Không cãi tử hồi sinh
 • Tây Du Ký Hồi 98 : Ðộc Mộc kiều, Tiếp Dẫn đưa đò Lăng Văn Ðộ, Ðường Tăng bỏ xác
 • Tây Du Ký Hồi 99 : Mười mấy năm trời qua Cực lạc Tám ngày phép Phật tới Trường An
 • Tây Du Ký Hồi 100 cuối : Tam Tạng thỉnh kinh về Ðông Ðộ Năm thánh hưởng phước tại Tây Phương (cuối)